2 Dio

                          OPOVRGAVANJE IZABRANIH DOKTRINA

                                           JEHOVINIH SVJEDOKA

 A. Evanđeosko doba bilo je osmišljeno za razvoj nebeske klase a ne zemaljske.

                                           PISANO JEDINO CRKVI

  1. Novozavjetne knjige upućene su samo svetima. Prema tome opomene koje su u njima date primjenjuju se jedino na klasu crkve. Svaka druga primjena donosi izobličenje i krađu Riječi Božje, i pretpostavlja poricanje jedinog poziva ovog doba kojeg Jehova Bog upućuje.

Oni zatvaraju vjernike u stvorenu sadašnju zemaljsku nadu koja uopće nije dostupna sve dok kompletna klasa crkve na nebu ne počne svoju vladavinu i dok „duh i nevjesta ne počnu govoriti: Dođi.“ da uzmu „vodu života zabadava.“(Oktr.22:17) Kraljevstvo će biti na zemlji za čovječanstvo nakon što prođe „veliko vrijeme nevolje“ ili „Harmagedon“ kada će doći svom kraju „kraljevstvo ovog svijeta.“ (Dan.12:1; Otkr.11:15; Dan.2:44)

  1. Rim.1:6,7- „A među njima ste i vi pozvani pripadati Isusu Kristu…pozvanima da budu sveti.“ (NW)
  2. 1.Kor.1:2- „Božjoj skupštini u Korintu, vama koji ste posvećeni u zajedništvu s Kristom Isusom, pozvani da budete sveti.“(NW)
  3. 2.Kor.1:1- Božjoj skupštini u Korintu , zajedno sa svima svetima koji su u cijeloj Ahaji.“(NW)
  4. Efež.1:1- „Svetima koji su Efezu.“(NW)
  5. Filip.1:1- „Svima svetima u zajedništvu s Kristom Isusom koji su u Filipima.“(NW)

                           Poziv Evanđeoskog doba je jedino nebeski

B .Biblija spominje samo jedan poziv tijekom Evanđeoskog doba- članstvo u tijelu Kristovom. Bilo koji drugi poziv Evanđeoskog doba bio bi obmana i prijevara. Riječ „crkva“, grčka riječ „ekklesia“, prevedena sa „skupština“ u Prijevodu Novi svijet, znači „pozvani iz“; odnosi se na 144000 članova malog stada.

1.Efež.4:4,5- „Jedno je tijelo i jedan duh- kao što je i jedna nada na koju ste pozvani- jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje.“(NW)

2. Hebr.3:1- „Braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva.“(NW)

3. 1.Kor.12:13,27- „jednim duhom svi smo kršteni da budemo jedno tijelo…Vi ste tijelo Kristovo.“(NW)

4. Mat.22:14- „Jer mnogo je pozvanih, ali malo izabranih.“(NW)

5.2.Pet.1:10- „Braćo, dajte sve od sebe da bi ste svoj poziv i izbor potvrdili.“(NW)

6. Filip.3:14- „Hitam k cilju, k nagradi nebeskog poziva Božjeg po Kristu Isusu.“(NW)

7. Djela 15:14- „Bog je prvi put pogledao na neznabošce da iz njih uzme narod za svoje ime.“(NW)

8. Rim.8:28- „Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po njegovoj odluci pozvani.“(VB)

9. Rim.1:6,7- „među kojima ste i vi, pozvanici Isusa Krista,…pozvanima da budu sveti.“ (VB)

10. 1.Pet.2:9- „A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, puk stečeni.“(VB)

                                         Kršćanska skupština isključivo za svete

 C. Uspostavljanje Kršćanske skupštine je za razvijanje svetaca , Tijela Kristovog            crkve

1.Efež.4:11-13- „On i dade jedne za apostole…da usavrši svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova.“

2.Djela 20:28- „Pazite dakle na sebe i na sve stado u kojem vas Duh                                        Sveti postavi nadglednicima, da napasate crkvu Božju.“

                       Nebeska obećanja data jedino Božjim slugama zahtijevaju

                                                       vjernost sve do u smrt

D. Nebeska obećanja su jedina obećanja data Božjim slugama u ovo vrijeme. Ta obećanja     zahtijevaju vjernost sve do u smrt

1.Rim.8:17- „a ako djeca, onda i baštinici- baštinici Božji, a subaštinici Kristovi; ako doista s njim trpimo, da se s njim i proslavimo.“

2.Rim.2:7- „onima koji postojanošću u dobrom djelu traže slavu i čast i neraspadljivost- život vječni.“

3.2.Tim.2:11,12- „ako naime s njim umrijesmo, s njim ćemo i živjeti, ako ustrajemo, s njim                                  ćemo i kraljevati (Zapazi opomene u istom poglavlju koje Jehovini                                              svjedoci primjenjuju na sebe: 2.Tim.2:24 A sluga Gospodnji ne treba se                                    svađati. 2.Tim.2:15 Uznastoj da se nađeš prokušan)

4.2.Pet.1:4- „Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po nj postanete                             zajedničari božanske prirode.“

5.Otkr.2:10- „Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.

                                       Nije obećano preživljavanje Harmagedona

 E. Za kršćane ne postoje obećanja da će živi proći kroz Harmagedon

Sef.2:3- „Težite za pravednošću! Nastojte oko poniznosti! Može biti da nađete zaklon na dan gnjeva Gospodnjega!“

1.To nije definitivno obećanje; zapazi „može biti.“

2. Zaklon bi mogao ukazivati ne na to da se prođe neozljeđen kroz to nego umjesto toga da se ne vidi užasno uništenje i patnju tako da se bude skriven u smrti, kao u Jobu 14:13- „O da me hoćeš u podzemnom svijetu skriti i skloniti me, dok se ne slegne gnjev tvoj.“

3. Vjerovalo se da se to odnosi samo na „sveti ostatak“- opomena „Ostatku Židova koji drže Savez.“ (Iza.4:3-6) Pravi tjelesni Izraelci s kojima će Bog početi Svoje kraljevstvo. Danijelov prirodni narod bit će „zapisan u knjizi.“ (Dan.12:1)

4. Iza 24:6- Stanovnici zapaljeni samo nekolicina preostala. (ne precizira pravednost)

                                                Veliko mnoštvo nebeska klasa

 F. Veliko mnoštvo iz Otkr.7:9-17 nije zemaljska klasa, nego nebeska klasa- oni koji su bili pozvani ali su bili manje vjerni od 144 000.

1.Oni su pokazani kako mu služe dan i noć u njegovom hramu (15 redak). Stoga su oni na nebu, blisko povezani sa crkvom, klasom hrama, koja je na nebu.

a)    1.Kor.3:16- „Ne  znate li da ste hram Božji….“

b)    1.Pet.2:5- „Ugrađujete se u duhovnu kuću, sveto svećenstvo…“

c)    Otkr.3:12- „Učinit ću stupom u hramu Boga svojega…“

2. Ps.45:14,15- „djevojke, drugarice njezine, privode k tebi. Vode ih veselo i radosno, ulaze u palaču kraljevu. (Ovaj Psalam opisuje četiri klase- crkvu ili nevjestu; veliko mnoštvo ili djevojke koje slijede, Drevni dostojnici ili kneževi po svoj zemlji i na koncu čovječanstvo u cijelini. )

                                                     Druge ovce su zemaljske

 G. Klasa „drugih ovaca“koje je Isus spomenuo u Ivanu 10:16.

1.To bi se moglo odnositi na zemaljsku klasu, međutim nijedan nam biblijski redak ne govori da se njih treba sakupljati sada.

Zemaljska klasa će dobiti vječni život kroz poslušnost na ispitu ili suđenju (krisis) koje leži pred njima tijekom Milenija NAKON što klasa Crkve bude bila upotpunjena i proslavljena. (Ivan 5:25,28,29) Oni će se trebati pokazati vjernima pod uvjetima koji nisu toliko složeni kao danas, i njihova će nagrada stoga biti  odgovarajuće manja.

Vidi donju tabelu kontrasta

                                      Malo stado i druge ovce

 

Evanđeosko dobaMat.16:24- „Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe, uzme na se križ svoj i tako ide za mnom! 

 

Mat.7:14- „Nasuprot uska su vrata i tijesan put, što vodi u život,

 

 

 

Mat.7:14- „… i malo ih je koji ga nalaze.“

 

 

2.Kor.4:4- „U kojima bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja.“

 

2.Tim.3:12- „A i svi, koji pobožno hoće da žive u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.“

 

Rim.12:1,2- „Zaklinjem vas dakle, braćo, milosrđem Božjim, da prikažete tjelesa svoja za žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaša služba Božja bude duhovna. Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.“

 

 

 

 

Milenijsko dobaOtkr.22:17- „I Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko čuje, neka govori: “Dođi!” A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života zabadava!”(Zaručnica je proslavljena crkva, ne u tijelu) 

Iza.35:8,9- „Ondje će biti nasip i put: “zvat će se “Sveti put”. Ni jedan nečist ne smije na njega stupiti; samo će njima pripadati, i nevješti neće na njemu zalutati. Neće ondje biti lavova.“

Iza.60:5- „Tada ćeš ti, kad to vidiš, zasjati od radosti, tvoje će srce zadrhtati i raširiti se, jer k tebi dolazi bogatstvo mora, blago naroda pritječe k tebi.(Iza.17:12,13)

 

Otkr.20:2,3- „uhvati zmaj, staru zmiju, koja je đavao i sotona, i sveza a na tisuću godina;… da više ne zavodi naroda“

 

Ps.72:7- „U dane njegove neka procvate pravica i obilje mira, dokle teče mjeseca!“

 

Ps.72:8-11-„Neka vlada od mora do mora, od rijeke do krajeva zemlje! Pred njim neka popadaju stanovnici pustinje, neprijatelji njegovi neka se prignu do zemlje! Kraljevi taršiški i otoci neka donesu darove; kraljevi od Šebe i Sebe neka dadnu danak! Svi kraljevi neka se prignu pred njim, svi narodi neka mu služe!“

 

 

 

                                         Zapreka osuđena u Božjoj Riječi

H. Isus je osudio pismoznance i farizeje što su sprečavali običan narod da sluša Isusovu poruku i odgovori na nebeski poziv.

1.Mat.23:13- “Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.”

Vjernici su lišeni nebeske nade pod krinkom da trebaju pokloniti svoju pažnju zemlji i da im je Bog rekao da tako čine.

Po njima je tako veliko mnoštvo iz Otkr.7 postalo zemaljska klasa.

Citiramo iz knjige Bogatstvo,  str.324, odl.1 dno do str.325 vrh. 1934. J.F.Rutherford:

POGLAVLJE VII, VELIKO MNOŠTVO

„Sada vidimo grupu koja točno odgovara opisu datom u Otkrivenju sedam u vezi sa velikim mnoštvom. Tijekom posljednjih nekoliko godina, i unutar vremena kada se „ova dobra vijest o kraljevstvu propovjedala za svjedočanstvo“ pojavio se veliki broj (i još uvijek dolaze) koji priznaju Gospodina Isusa kao svog Spasitelja i Jehovu kao svog Boga, koga obožavaju u duhu i istini i radosno mu služe. Njih se drugačije zove „Jonadabi.“ Oni su bili kršteni simbolično, svjedočeći tako da su se posvetili da vrše Boju volju i stali su na stranu Jehove i služe njemu i njegovom Kralju; tako su se očistili i sada su „obučeni u bijele haljine.“ Tako se veliko mnoštvo konačno identificiralo, NE kao duhom rođena klasa čija je nada za „mjesta na nebesima,“ nego kao klasa koja se pouzda u Gospodina i koja se nada vječno živjeti na zemlji kao dar od Jehove Boga kroz Krista Isusa našeg Gospodina.“

2.NEMA  Biblijskog DOKAZA da oni koji  u ovo vrijeme povoljno reagiraju na poruku istine nemaju uvjete za nebeski poziv.  Sve dok postoji mogućnost da se trpi za pravednost i istinu obećanje nebeske nagrade OSTAJE dostupno.

a) Mat.5:10-12- „Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!“

b) Danas je na snazi samo jedan poziv a to je nebeski poziv. „Kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva.“ Ef.4:4- Trenutno nema druge nade. Sada NEMA zemaljskog poziva. „Izlit ću Duha svojega na svako tijelo.“ Joel 2:28- „A Duh i nevjesta govore: Dođi! I tko god čuje, neka rekne: Dođi! I tko žeđa, neka dođe! I tko hoće, neka uzima vode života bez naplate!“ Otkr.22:17

Crkva prvorođenih uključuje i levite i svećenike koji su prikazani u sljedećim predslikama koje su nepromjenjive. (Hebr.12:23) Nevjesta i njene druge- Ps.45. Leviti i svećenici- knjiga 3.Mojsijeva (4.Moj.18:20) Nemaju nasljedstva u zemlji. (4.Moj.18:23,24) Mudre i lude djevice- Mat.25 .

Ne može biti zemaljskog poziva sve dok klasa Nevjeste ne počne vladati s neba a to se još nije dogodilo. „Duh i nevjesta“ govore Dođi! Samo će tada i jedino tada biti prilika za svijet da stekne vječni život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply