09 – Rujan

01. Rujna

„A sada ostaje vjera, nada, ljubav – to troje – ali od ovih najveća je ljubav.“ 1. Kor. 13:13

IZGLEDA nemogućim opisati ljubav, to divno svojstvo bez kojeg ništa nije prihvatljivo u Božjim očima! Apostol ne pokušava definirati ljubav već je zadovoljan s tim da nam da neka od njenih očitovanja. Oni koji posjeduju ljubav sa takvim karakteristikama u stanju su cijeniti je, međutim drukčije je nisu u stanju objasniti. Činjenica je da je ljubav, poput života i svijetla, teško definirati; i naša su najbolja nastojanja da ju shvatimo na liniji njenih učinaka. Ona je od Boga; to je nalikovanje Bogu u srcu, u jeziku, u rukama, u mislima – nadzire sve ljudske osobine i nastoji upravljati njima. Gdje nedostaje ljubav, posljedice su manje ili više zle; gdje je ljubav prisutna, posljedice se razlikuju već prema stupnju ljubavi, i proporcionalno su dobre. R4917:2 (Himna 165)

02. Rujna

„Ljubav je dobrostiva“  1. Kor. 13:4

JESAM li dobrostiv u mojim metodama, nastojeći čuvati svoje manire i tonove, znajući da imaju puno veze sa svakim aspektom života? Da li taj znak ljubavi prožima moja djela, riječi i misli? Razmišljam li o drugima i jesam li obazriv prema njima? Osjećam li i pokazujem li dobrostivost prema njima u riječi, pogledu, postupku? Kršćanin bi više od svih drugih trebao biti ljubazan, kurtoazan,  blag u svom domu, na svom radnom mjestu, u crkvi – svugdje. U onoj mjeri u kojoj je savršena ljubav dostignuta, stalan će napor srca biti da svaka riječ i postupak, kao i misli koje ih potiču, budu puni strpljivosti i dobrostivosti. R4918:1 (Himna 44)

03. Rujna

„Ljubav ne zavidi.“  1. Kor. 13:4

IMAM li ja ljubav „koja ne zavidi,“ ljubav koja je velikodušna, tako da mogu vidjeti kako drugi napreduju i radovati se njihovom napretku, čak i ako na neko vrijeme, moji uvjeti i nisu toliko napredni? To je prava velikodušnost, vrlo suprotna od ljubomore i zavisti, koji proizlaze iz izopačene prirode. Korijen zavisti je sebičnost; zavist neće rasti na korijenu ljubavi. Ljubav se raduje s onima koji se raduju, u napretku svake dobre riječi i djela, i u napredovanju Kršćanske milosti i u božanskoj službi svih koji su pokrenuti božanskim Duhom. R4918:2 (Himna 112)

04. Rujna

„Ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se.“  1. Kor. 13:4

IMAM li ljubav koja je ponizna, koja se „ne hvasta i ne uzoholjuje“? ljubav koja teži k skromnosti, koja nije hvalisava, ne uzdiže se? Imam li ljubav koja potiče na dobra djela,  ne da budu viđena od ljudi, ali koja bi učinio isto ako me nitko ne vidi ili ne zna za to osim Boga; koja se ne hvali niti sa svojom spoznajom niti sa svojim milostima, nego u poniznosti priznaje da svaki savršen i dobar dar dolazi od Oca? I uzvraćam li mu s ljubavlju i sa službom za svako milosrđe? R4918:2 (Himna 224)

05. Rujna

„Ljubav nije nepristojna“  1. Kor. 13:5

IMAM li ljubav koja je uljudna, „ne ponaša se nepristojno?“ Ponos je korijen iz kojeg raste mnogo nepristojnog ponašanja, neotesanosti, tako uobičajene za one koji misle da su netko i nešta, bilo intelektualno ili financijski. Uljudnost je bila definirana kao ljubav u sitnicama; ljubaznost kao ljubav u malim stvarima. Tajna pristojnosti je bilo u površinskom poliranju ili ljubavi u srcu. Kao Kršćani trebali bi smo imati ljubav u srcu koja će nas poticati na djela dobrote i ljubaznosti, ne samo u  kućanstvu vjere, nego i u našim domovima i u našem ophođenju sa svijetom. R4918:2 (Himna 267)

06. Rujna

„Ljubav ne traži svoje.“  1. Kor. 13:5

IMAM li ljubav koja je nesebična, koja „ne traži svoje“ interese isključivo, koja bi čak mogla biti spremna dopustiti da neka od njenih vlastitih prava budu žrtvovana u korist drugih? Ili, naprotiv, imam sebičnost koja ne samo da zahtijeva svoja vlastita prava u svakoj prilici, nego koja zahtijeva ta prava bez obzira na pogodnosti, udobnosti i prava drugih? Konkretno imati ovakvu ljubav znači da se trebamo čuvati od toga da nepravedno iskorištavamo prednost drugih i radije trpjeti zlo nego učiniti zlo; trpjeti nepravdu nego činiti nepravdu. R4918:3 (Himna 191)

07. Rujna

„Ljubav nije razdražljiva.“ 1. Kor. 13:5

IMAM li ljubav koja je dobroćudna, „ne lako izazvana“ na gnjev – ljubav koja mi omogućuje da vidim obje strane medalje, koja mi daje duh zdravog uma, koja mi omogućuje uočiti da ogorčenje i nasilni gnjev nisu samo neumjesni nego gore od toga, štetni kako onima ka kojima su usmjereni, i jednako tako štetni u svom djelovanju na moje vlastito srce i tijelo? R4918:3 (Himna 18)

08. Rujna

„Ljubav ne smišlja  zlo.“  1. Kor. 13:5

IMAM li duh ljubavi koji „ne smišlja  zlo,“ koji je bezazlen, ne sumnja na zlo niti traži greške u drugima, ne pripisuje im zle motive? Imam li ljubav koja uvijek traži protumačiti ponašanje drugih milosrdno, dopuštajući svaku moguću pogrešku u prosudbi, umjesto sumnjati u motive srca? Savršena je ljubav dobronamjerna sama po sebi; ona daje prednost, i koliko je to moguće, nastoji gledati na riječi i  ponašanje drugih sa istog stajališta. Ona ne pohranjuje u sebi neprijateljstva i sumnje, niti iz trivijalnih stvari proizvodi lanac uzgrednih dokaza o zlim namjerama. „Greške su debele gdje je ljubav tanka,“ je vrlo mudra izreka. R4918:5 (Himna 109)

09. Rujna

„Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini.“  1. Kor. 13:6

KOLIKO god pogreška mogla biti isplativa, ljubav ne može imati udjela u njoj, i ne može željeti nagradu za zlo. Međutim ona nalazi užitak u istini – istini o svemu, a posebno u istini božanskog otkrivenja, koliko god ta istina bila nepopularna; koliko god progonstva njeno zagovaranje uključivalo; koliko god koštala gubitka prijateljstva ovog svijeta i onih koji su zaslijepljeni od boga ovog svijeta. Duh ljubavi ima takvu sklonost prema istini da se raduje imati udjela u gubitku, progonstvu, tjeskobi, ili čemu god što može doći protiv istine i njenih slugu. U Gospodinovim je očima isto sramili se mi njegove Riječi ili njega; i za sve takve on objavljuje da će ih se posramiti kad dođe da bude proslavljen u svojim svetima. R4918:6 (Himna 261)

10. Rujna

„Ljubav sve podnosi.“  1. Kor.  13:7

IMAM li ljubav koja „sve podnosi“; koja je neosvojiva napadima zla; koja se opire zlu, nečistoći, grijehu, i svemu što je suprotno ljubavi; i koja je i u stanju i koja želi trpjeti za Božju stvar, uvrede, prijekore, napade, gubitke, pogrešna prikazivanja, čak i smrt? „A ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša“ – čiji je sam život i središte Sveti Duh ljubavi za Gospodina i za one koji su njegovi, i suosjećajno, za svijet. Savršena ljubav može podnositi sve okolnosti i Božjom milošću nas dovesti kao pobjednike, koji „nadmoćno pobjeđujemo po Onomu koji nas uzljubi.“ R4919:1 (Himna 209)

11. Rujna

„Ljubav sve vjeruje“  1. Kor. 13:7

IMAM li  ja ljubav koja „sve vjeruje“; koja ne želi pripisati zlo drugome sve dok je na to ne prisile neosporni dokazi; koja će radije vjerovati u dobro a ne zlo o drugome; kojoj se ne mili slušati zlo, nego je naklonjena oduprijeti mu se? Savršena ljubav nije sumnjičava, nego je baš naprotiv, sklona imati povjerenje. Ona postupa po principu da je bolje, ako je to nužno, biti prevaren stotinu puta nego ići kroz život ukiseljeni sa sumnjičavim umom – daleko bolje nego optužiti ili osumnjičiti i  jednu osobu nepravedno. To je stav milosrđa, koji je primjenjen na misli, i o kojemu je naš Učitelj rekao, „Blaženi milosrdnici, jer oni će zadobiti milosrđe!“ R4919:1 (Himna 267)

12. Rujna

„Ljubav se svemu nada.“  1. Kor. 13:7

NADA kao element ljubavi jedan je od izrazitih obilježja u ustrajanju svetih, omogućujući im da podnose teškoće kao dobri vojnici. Njena kvaliteta nade sprečava ju da bude brzo uvredljiva, ili da ju se lako zaustavi u djelu Gospodinovom. Gdje bi se drugi obeshrabrili ili dali u bijeg, duh ljubavi daje ustrajnost, kako bi smo vodili dobar rat, i ugodili Predvodniku našeg Spasenja. Nada ljubavi ne zna za očaj, jer njezino sidro ulazi u ono što je iza zavjese, i čvrsto je pričvršćeno na Stijenu Vijekova. R4919:4 (Himna 201)

13. Rujna

„Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospodina našega Isusa Krista. Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospodina našega i spasa Isusa Krista.“ 2. Pet.  1:8,11

SAV Božji narod, svi koji su začeti Svetim Duhom, inspirirani su Očevim duhom, duhom ljubavi, duhom pravde i lojalnosti. Međutim, kako je po pitanju stupnja izobilovanja, ta ljubav koju imamo, prožima li ona sve sfere života? Ako taj Duh Gospodnji izobiluje u nama, on će onda utjecati na naš posao, naše opuštanje, na naše domove, naše radionice, naše kuhinje, naše blagovaonice, naše spavaće sobe, na same naše misli. Ono što se zahtijeva od onih kojima će se obilno dopustiti ulazak u Mesijansko kraljevstvo kao članovima klase nevjeste jeste ta izobilna ljubav, sveprožimajući utjecaj našeg Gospodina u njihovim životima i  svim područjima života. R4929:3 (Himna 1)

14. Rujna

„S nama je GOSPODIN, Bog naš, da nam pomaže i da bije naše bojeve.“ 2. Ljet. 32:8

KAKVA pouka za sav Gospodinov narod duhovnog Izraela danas! Kada izgleda da su nas naši najponosniji, najjači neprijatelji gotovo pobijedili, kada su najglasniji u svojim odricanjima od Gospodina i njegovih obećanja, zapravo je vrijeme kada bi smo se trebali čvrsto držati Gospodinovih obećanja s najvećim pouzdanjem. Zaista, naše iskustvo govori da oni koji su najviše ukorijenjeni i utemeljeni, čije su nade sigurno usidrene iza zavjese, jesu oni koji su svjedočili najtežim iskušenjima, te su imali prigodu snažno prizivati Gospodina u pomoć, kada nije bilo nikakve zemaljske mišice da se oslone na nju. Koliko ih je mnogo utvrdilo da je lomljenje zemaljskih veza značilo jačanje onih nebeskih, da je protivljenje svijeta i Protivnika značilo povećanje duhovne milosti, zato što „veći je onaj koji je za nas nego svi oni koji su protiv nas.“ R3582:6  ( Himna 301)

15. Rujna

„Da prosvjetli oči vašega uma kako bi ste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove  među svetima.“ Efež. 1:18

TREBA vremena da se srce i um toliko rašire da dobiju letimičan uvid u veličanstveni blagoslov  kao što je ovaj kojeg je Bog pripremio za izabrane. Međutim tko god dobije čak i slabašan letimičan uvid u veličinu Božje naklonosti prema crkvi neće biti iznenađen što je u božanskom planu napravljeno takvo slobodno dopuštenje od oko 19 stoljeća za pozivanje, odgajanje i usavršavanje svetih za veliko i slavno djelo na koje su oni, kao sunasljednici s Mesijom, pozvani. Niti će smatrati nečim neobičnim vatrene kušnje koje probavaju sve one koje Gospodin naš Bog poziva, i prihvaća kao probne članove izabrane klase kraljevstva. Oni će razabrati, dovoljno spremno, da ako je bilo svrhovito, da, neophodno, da se naš Gospodin Isus, sa svim svojim iskustvom u nebeskim dvorima, morao „naučiti poslušnosti iz onoga što pretrpi,“ i dokazati svoju lojalnost Ocu vjernošću sve do u smrt, koliko onda još više moraju njegovi sljedbenici – koji su u prošlosti bili grešnici – biti iskušani i temeljito ispitani s obzirom na njihovu lojalnost Gospodinu. R3168:1  (Himna 291)

16. Rujna

„Dječice očuvajte se od idola.“  1. Ivan. 5:21

ZLO je podmuklo, i svako odvajanje od puteva, svako napuštanje božanske staze, označava razdvajanje od pravednosti do stupnja kojeg nismo u stanju procjeniti na početku. Naučimo stoga da je jedini siguran pravac za slijediti taj da se pouzdamo u Gospodina i da budemo radosni  imati što god njegove providnosti označile kao put za nas, i da odbijemo imati bilo što što je suprotno njegovoj volji, koliko god to bilo poželjno, koliko god zadovoljavalo ljudsku ambiciju. Naučimo lekciju da je ambicija opasna stvar – posebno u našem sadašnjem nesavršenom stanju, gdje su naše prosudbe manje ili više deformirane uslijed pada, gdje je naša spoznaja nesavršena, i gdje će Sotona sigurno zamjeniti svjetlo za tamu i tamu za svjetlo. Naše ambicije moraju biti obuzdane, da, svaka misao mora biti dovedena u podložnost Božjoj volji u Kristu, želimo li biti na sigurnom tlu kao nova stvorenja u Kristu Isusu. R3386:4  (Himna 272)

17. Rujna

„Tko će uzaći na goru Gospodnju? I tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto, komu se duša ne zanosi ispraznošću i ne kune se lažno.“ Ps. 24:3,4

ONI koji su napravili potpunu posvetu srca Gospodinu jesu oni koji su čista srca pod zakonom ljubavi. No, bez obzira na čistoću njihovih srca, njihovih namjera, njihove volje, da bi ispunili kraljevski zakon ljubavi, oni moraju voditi pravu bitku. Zakon njihovih udova, pokvarenih kroz naslijeđeni grijeh, je snažni zakon sebičnosti, koji je u suprotnosti sa novim zakonom kojem su se obećali – zakonom ljubavi. Ipak njihova nesposobnost da žive u skladu sa zahtijevima tog novog zakona mora biti uslijed ne nedostatka volje, ne nedostatka namjere čistog, lojalnog srca. Bez obzira koji propust napravili, koliko promašili u vrijeme stjecanja pobijede, to mora biti isključivo zbog slabosti tijela i napada Protivnika, kojima njihova čista srca nisu uspjela odoljeti. Ovdje su od pomoći Gospodnja obećanja, koja im jamče da on poznaje njihove slabosti i posrtaje, isto tako kao i đavlove spletke i utjecaj duha svijeta, koji su suprotni duhu ljubavi. On im kaže da slobodno mogu otići k prijestolju nebeske milosti, da bi tamo dobili milosrđe s obzirom na njihove neuspjehe da žive po visokom standardu kojeg im srca priznaju i kojem se nastoje prilagoditi. On ih također uvjerava da mogu naći milost za pomoć u svako vrijeme potrebe. R5123:4  (Himna 150)

18. Rujna

„Kada dakle bijaše večer onoga dana, prvog u tjednu, a vrata gdje su učenici bili skupljeni bijahu zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus te stade u sredinu pa im reče: Mir vama!“ Ivan 20:19

MNOGI se nalaze u takvoj situaciji da nisu u stanju zadovoljiti želje svojih srca u pogledu redovitog sastajanja s drugima jednako dragocjene vjere, kako bi razgovarali o dobrim stvarima iz Gospodnje Riječi obećanja; međutim izolirani se ne bi trebali osjećati obeshrabreno jer Gospodinova riječ kaže da je on tamo gdje je dvoje ili troje, i da to ne obećava onima koji su sami. Trebali bi radije pogledati oko sebe i vidjeti koju je pripremu Gospodin učinio pri čemu se barem dvoje može sastati i diskutirati njegovu Riječ zajedno…Mi možemo biti posve sigurni da oni koji imaju prilike sastajati se zajedno, i razgovarati zajedno, ali koji propuštaju iskoristiti te prilike, očituju nedostatak zanimanja za naše veliko spasenje, i da će takvi vrlo vjerojatno izgubiti i svoje preostalo zanimanje, i promašiti Gospodinove upute dane takvima, i da također neće uspjeti biti među „draguljima“ koje će on skupiti. Ako naprotiv netko osjeća malo zanimanja za nebeske stvari, i ako baš i nije sklon diskutirati o obilježjima božanskog plana i njegovih obećanja, i ako je sretan jedino kada razgovara o svjetovnim stvarima , poslu, itd., to je nepovoljan znak. Vrlo je malo vjerojatno da će Gospodin pristupiti takvome i otvoriti njegovo razumjevanje glede Biblije, kao što on sigurno sa zadovoljstvom čini onima koji su gladni i žedni za istinom. R2802:1 (Himna 329)

19. Rujna

„Braćo, molite za nas!“  1. Sol. 5:25

NIJE na nama da upotrebljavamo silu kao otpor, niti da vičemo glasno o našim pravima. Trebamo se sjetiti da smo postajući vojnicima križa mi dobrovoljno odustali od svih naših zemaljskih prava da  bi smo bili suučesnici sa Predvodnikom našeg spasenja, koji je dopustio da mu se oduzmu sva prava, čak do u smrt. Kao što su Isusovi učenici postali predstavom svijetu i anđelima, tako im je isto dopušteno da jačaju i izgrađuju jedni druge u najsvetijoj vjeri njihovom ljubavlju i revnošću za Gospodina i njegovu poruku. Trebali bi svakako imati na umu našu prednost  moliti se jedni za druge pod takvim okolnostima. Mi se nećemo moliti da Gospodin spriječi da mi i drugi nemamo iskušenja i ispite u tom pravcu, jer je na božanskoj mudrosti da odluči koji će oni biti, nego je naša prednost moliti se jedni za druge i  za sebe – moliti se za tu milost kao pomoć u svakom času potrebe koju je Gospodin obećao da će dati. R5928:5 (Himna 115)

20. Rujna

„Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.“ Ivan 6:33

ŠTO su ljudi više zadovoljniji sa zemaljskim stvarima manje će sklonosti imati prema nebeskim stvarima, i što smo mi više zadovoljniji sa nebeskim  stvarima manje ćemo apetita imati za zemaljske stvari. Nova priroda buja na račun stare prirode, i nove ambicije, nade i želje na račun starih. Slično tome kada stara priroda buja to je na račun nove na svim životnim područjima. Neka bi smo stoga, shvaćajući razliku između hrane koja propada i hrane koja donosi božanske blagoslove – vječni život – neka bi smo izabrali ovo drugo, hranimo se sve  više i više sa Gospodinom i sa njegovom Riječju, i jačajmo tako u Gospodinu i u sili njegove snage i budimo sve više i više odbijeni od prsa svijeta, njegovog duha, njegovih nadanja, njegovih ambicija. Mi tražimo nebesku domovinu,  nebesko kraljevstvo, nebesku prirodu, i nebeska svojstva, opremljeni i pripremljeni za tu nebesku prirodu. Mi smo pronašli velikog Životodavca, onoga koji može i koji nas opskrbljuje sa tim Kruhom nebeskim. Naša je velika prednost da smo dijelitelji tog kruha. „Dajte im vi nešto jesti.“ „Tko ima uho neka čuje.“ R3334:4 (Himna 96)

21. Rujna

„Obucite svu bojnu opremu Božju, da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.“ Efež. 6:11

DJECA GOSPODNJA  trebaju paziti da ne budu zavedena u grijeh i u službu grijeha; do te  mjere da ostave svoju prepoznatljivost i zauzmu svoj stav kao protivnici Gospodnji. Kad Kršćani zauzmu odlučan stav prema Sotoni i njegovim lukavstvima rasterećeni su njegovih napada – ne da on bježi od njih u smislu da se boji da će si nauditi, nego da ih ostavlja. On će se povući baš kao što bi se  general jedne vojske povukao od grada nakon što bi utvrdio da su mu vrata snažno zaštićena i da je napad bio uzaludan. Ukoliko Protivnik nađe pojedinca dobro zaštićenog i da mu se opire čvrstom voljom, on će se odmah povući. Međutim ako bi postojalo bilo kakvo pregovaranje s grijehom, ikakva sklonost da se o stvari razmišlja prije nego se vidi da je grijeh, odmah je otvoren ulaz za Protivnika; i on će obnoviti svoj napad i snažno pritisnuti, prikazujući ga u mnogo primamljivom svijetlu, kako bi mogao preuzeti kontrolu, da može ući u srce, gdje je pronašao slabost. Prema tome od iznimne je važnosti da Božje dijete donese odriješitu i brzu odluku kada shvati da ga se mami na grijeh. Trenutak oklijevanja je veoma opasan. Gospodin je pristao zaštiti one koji su zauzeli svoj stav Njega, koji su mu se potpuno i bezuvjetno predali. On može dopustiti da oni s vremena na vrijeme budu napadnuti, međutim on će ih izbaviti tako dugo dok mu ostaju lojalni i istiniti;  i kao posljedica njihovih iskušenja oni će postati jačima. R5896:6  (Himna 44)

22. Rujna

„Tada zapjeva Mojsije i djeca Izraelova ovu pjesmu Gospodinu: …Gospodin je moja snaga, on postade moje spasenje; On je Bog moj, i ja ću mu prebivalište pripraviti; Bog je oca moga, i ja ću ga uzvisiti.”  2. Moj.  15:1,2

AKO je bilo prikladno, kao što ćemo se svi složiti da je bilo, da Izraelci trebaju dati slavu Bogu zbog njihovog oslobođenja iz Egipatskog ropstva, mnogo je primjerenije da duhovni Izrael treba priznati još veće oslobođenje od Sotonine moći i ropstva grijehu a koje je ostvareno za nas kroz krv Janjeta Božjeg  koji je umro za naše grijehe. Ako su priprosti ljudi koji su bili u određenoj mjeri ropstva dugo vremena i koji nisu imali prednosti ovog Evanđeoskog doba  bili potaknuti zahvaliti se Gospodinu, koliko bi smo više trebali mi, koji smo okusili njegovu dobrotu, navještati krjeposti onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo. (1.Pet. 2:9) Nikakvo čudo, stoga, da Biblija posvuda ukazuje na Gospodnji narod kao na sluge, službenike, istine, i objavljuje da Gospodin nije samo izvukao naše noge iz užasne jame i blata kaljužna grijeha i smrti, nego je uz to stavio u naša usta pjesmu novu, čak ljubaznu dobrotu našeg Boga. (Ps. 40:2,3) R3998:6 (Himna 79)

23. Rujna

„Samo budi jak i veoma odvažan.“  Još. 1:7

NIKADA prije nije bilo vrijeme kada je bilo potrebnije  više snage karaktera i hrabrosti nego je to upravo sada. Mi trebamo biti jaki u Gospodinu i u snazi njegove moći…Mi ne znamo u kojem će obliku doći neke od naših kušnji i nevolja. Međutim, mi koji živimo u ovaj „zli dan,“ da, na samom kraju tog dana – u konačnom „času kušnje“ – zasigurno trebamo imati na sebi potpunu Božju bojnu opremu. Naši bokovi trebaju biti opasani s istinom; trebamo kacigu da štiti naše misli, naše umove od zraka zabluda; trebamo oklop pravednosti; trebamo mač Duha – široki dvosjekli mač; trebamo obuću „spremnosti za evanđelje mira.“ Mi trebamo sve to kako bi smo pobjedili Kanaance u nama  samima i da pobijedimo sve okolne prepreke. R5707:5 (Himna 300)

24. Rujna

„Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, i usnama kliktavim hvalit će te usta moja. Kad te se sjetim na postelji svojoj, za noćne straže razmišljam o tebi.“ Ps. 63:5,6

TKO GOD ima vremena za razmišljanje primit će veliki blagoslov ako svoje misli usmjeri prema Svemogućemu, priznajući njegovu dobrotu, nastojeći slaviti Boga zbog svih njegovih beskrajnih milosrđa, razmišljajući o Bogu za noćnih bdijenja…Trebali bi smo razmišljati o Bogu kao o personifikaciji svega što je pravo, ljubazno, dobro, mudro, u karakteru i u načelu. To bi nas trebalo potaknuti da budemo poput njega. Što više cijenimo plemeniti karakter tim ga više želimo oponašati. Što više vidimo Božjih moćnih djela u prirodi i njegovih milosrđa prema nama, u tom će ga omjeru naša srca i usne hvaliti. R5785:5 (Himna 334)

25. Rujna

„Čekam na Gospodina, duša moja čeka, i u riječ njegovu nadu polažem. Duša moja čeka na Gospodina više negoli jutro oni koji stražare; kažem, više negoli jutro oni koji stražare.“ Ps. 130:5,6

U SVAKOM iskustvu tuge i nevolje, i kada pritisak neugodnih razdora i bolnih nemira i rana zbog kojih srce krvari, prijete da svladaju duh, nek se dijete Božje sjeti da on, „zna, i ljubi i brine se,“ i da je njegov službujući anđeo uvijek blizu nas, i da neće biti dopušteno da nijedan ispit bude previše težak. Dragi Učitelj stoji pored peći za taljenje, i vrućini peći neće biti dopušteno da postane toliko jakom da bude uništeno dragocjeno zlato naših karaktera, ili čak ozlijeđeno. A ne! Ako po njegovoj milost iskustva možda neće raditi za naše dobro bit će stavljena po strani. On nas ljubi previše dobro da bi dopustio ikakvu bespotrebnu tugu, ikakvu bespotrebnu patnju. R5802:6  (Himna 12)

26.Rujna

„Idite…i učinite učenicima sve narode.“ Mat. 28:19

ZASIGURNO Onaj koji je bio brižan da nadzire djelo sijanja nije ništa manje zainteresiran i brižan što se tiče žetve. Uzdajmo se stoga u srp istine sa snagom i hrabrošću, imajući na umu da mi služimo Gospodinu Kristu, imajući na umu da mi nismo odgovorni za žetvu nego samo za naš trud u sakupljanju onoliko zrele „pšenice“ koliko je možemo naći. Ako smo uložili veliki trud za pronalaženje nekoliko zrna zrele pšenice više ćemo se radovati onima koje nalazimo, i naučit ćemo više voljeti i cijeniti ono što je rijetko i dragocjeno. Neka bi smo također imali na umu, da dok koristimo svu mudrost koju možemo u njegovoj službi, da  Gospodinov cilj u tome što nam je dao udio u svom djelu nije toliko ono što mi možemo ostvariti koliko blagoslov kojeg će nam trud donijeti. To će biti ohrabrujuća misao našim dragima koji sudjeluju u „volonterskom“ radu; i ako utvrde da imaju mnoga obeshrabrenja a male rezultate, razmišljanje o tome da Gospodar poznaje one koji su njegovi, i da on cijeni svaki iskreni napor uložen da bi se služilo njegovoj stvari i polagalo naše živote za  braću, dat će hrabrost i snagu onima koji bi inače klonuli na putu. R2811:4  (Himna 309)

27. Rujna

„Ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.“  Ivan 14:3

NEKA BI SMO, draga braćo dobro imali na umu Gospodarev obećani povratak, i sada u vremenu njegove parouise (nevidljiva prisutnost) neka bi to dobilo na svojoj težini i utjecalo na svaku našu riječ i postupak; da, čak i  na same naše misli. Neka bi nas nada da ćemo uskoro iskusiti našu promjenu putem uskrsnuća, i postati poput našeg dragog Otkupitelja, i vidjeti ga kakav uistinu jest, i djeliti s njim njegovu slavu u velikoj epiphanii ili svjetljenju sinova Božjih u kraljevstvu, oduševila – neka takne naša srca, odrješi naše usne, i ojača nas za svaku dužnost, prednost i priliku – da služimo našem Gospodaru i kućanstvu  vjere. Ako je ta nada bila sidrom  Gospodinovom narodu kroz tolika mnoga stoljeća, koliko onda više ona treba značiti nama koji živimo u vremenu same njegove prisutnosti, čekajući na njegovu apokalupsis – njegovo otkrivanje u kraljevskoj slavi. R3193:6 (Himna 30)

28. Rujna

„Kraljeva kći unutra je sva u slavi, haljina joj zlatom protkana.“  Ps. 45:13

GOSPODIN traži one koji ga štuju sa svom svojom dušom, sa svom svojom snagom, i sa svim svojim umom. Ti koji su cijele duše jesu klasa koju Gospodin posebno traži kao kraljicu milenijskog kraljevstva,  nevjestu, Janjetovu ženu, njegove sunasljednike. On je već unaprijed odredio da će samo takvi moći biti članovi kraljevske obitelji i sudionici božanske prirode, rekavši, „Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni liku Sina njegova.“ Njima će dati milost i slavu, i nikakvu im dobru stvar neće uskratiti, jer hode pravo. R4256:1 (Himna 78)

29. Rujna

„Ako to znate, sretni ste ako tako i činite.“  Ivan  13:17

MI NIKADA nećemo u potpunosti postati zadovoljnima samima sobom u mislima, riječima i djelima dok smo u tijelu; i mi nikada ne možemo u potpunosti niti zadovoljiti druge; međutim mi možemo, trebali bi smo, moramo, i milošću Božjom neka bi svatko od nas bio odlučan da hoće, dostići sve to onoliko koliko su naša srca u pitanju. Naš Gospodin, za kojega smo „zaručeni“ kao članovi čiste, djevičanske crkve, neće  biti zadovoljan s ničim manjim od toga. Ako ne uspijemo doći do tog razumnog, mogućeg, standarda, nećemo uspijeti potvrditi naš izbor i poziv za mjesto u klasi nevjeste. Međutim ako činimo te stvari, i ako smo u srcu pri tom standardu i svakodnevno ga nastojimo živjeti najbolje što možemo, Nebeski će se Zaručnik radovati da nas posjeduje kao članove svojih izabranih. O, koliko mnogo toga ovisi o tome jesmo li usvojili ovu pouku! R4460:6 (Himna 109)

30. Rujna

„A Gospod je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da ih putem vodi, a noću u stupu od ognja da im svijetli.“  2.Moj. 13:21

ONO što se događalo svaki dan kad je Gospod vodio prirodni Izrael zasigurno se događa sa jednakom redovitošću u duhovnom Izraelu. Svi koji će se naći vjernima, svi pravi Izraelci, kako kreću svakog jutra na putovanje života, u životne bitke, u iskušenja i ispite usput, moraju se zasigurno naučiti gledati na Gospodina kao Predvodnika njihovog Spasenja, kao onoga kroz kojega se jedinog može poraziti Sotonu i njegove vojske, kroz kojeg jedinog mi možemo imati pobjedu…Koji si duhovni Izraelac može dozvoliti da otiđe na počinak na kraju dana a bez da se naknadno prisjeti dobrote Gospodnje i da želi njegovu daljnju naklonost i zaštitu u sjenama noći? R4039:1  (Himna 110)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply