14 Poglavlje

14 poglavlje

I pogledao sam, (klasa Ivana) kad gle – Jagnje (krotki, Ponizni) stoji na gori Sionu (vlada u nebeskom Kraljevstvu) i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano (utisnuto – Ti su sveci bili zapečaćeni u svom karakteru) na svojim čelima. (umovi) [Otkr. 14:1-5 bi mogla biti scena na kraju Evanđeoske žetve]

2 I čuo sam (klasa Ivana) zvuk (objava) s neba (autoritet božanskog vladanja) poput huke (objava) mnogih voda (ljudi) i poput tutnjave jakog groma. (kontroverza) Zvuk (učenje)koji sam (klasa Ivana) čuo bio je kao muzika harfista (koji prave muziku od Riječi Božje) koji pjevaju i sviraju svoje harfe. (učenje koje tumači Božju riječ)

3 Pjevali su kao novu pjesmu (poruka spasenja) pred prijestolom (božanski autoritet) i pred četiri bića (živa stvorenja, Božja svojstva) i pred starješinama. (službe kraljevskog svećenstva) I nitko (Kršćanin) nije mogao da nauči tu pjesmu (poruku suda i spasenja – to bi se moglo odnositi na pjesmu Mojsija i Janjeta iz Otkr. 15:2,3) osim onih sto četrdeset i četiri hiljade, koji su otkupljeni (kupljeni) sa zemlje. (stabilno društvo)

4 To su oni koji se nisu onečistili sa ženama, (ujedinjeni sa crkvenjaštvom) koji su sačuvali svoje djevičanstvo. (čisti) Oni slijede Jagnje (krotkog Poniznog) kuda god ono pođe. (stazu kojom ono krene)  Otkupljeni (kupljeni) su od ljudi (nominalno kršćanstvo) kao prvine (crkva prvorođenih) Bogu i Jagnjetu,(krotki Ponizni)

5 i u njihovim ustima (poruka) ne nađe se prijevara, (prijevarna učenja) jer su bez mane pred prjestolom Božijim. (pred prjestolom Božjim nema u Sinajskom i Aleksandrijskom)

6 I vidio sam (klasa Ivana – ovo nas možda odvodi na početak Evanđeoske žetve) jednog drugog (drugog nema u Sinajskom) anđela  (glasnika – „Tri svijeta“ knjiga, koja je kasnije razvijena u prva dva sveska STUDIJA PISAMA) kako leti posred neba (nošena kroz svećeničko područje korištenjem istina Starog i Novog zavjeta) noseći vječnu dobru vijest  (dobra vijest o kraljevstvu) da je objavi onima koji žive na zemlji – (društvo) svim narodima i plemenima i jezicima i ljudima. (Zanimljivo je primjetiti da je poruka koja je najprije bila propovijedana u Sjedinjenim Državama uskoro bila odnešena u Evropu i zatim drugim nacijama. Sjedinjene su Države bile lonac za taljenje svih jezika i istine koje su se ovdje propovijedale raširile su se do niza zemalja)

7 On je govorio jakim glasom: (objava) „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! (čas suda tijekom ovog vremena žetve) Poklonite se Onome koji je stvorio nebo (duhovnu vladavinu) i zemlju (društvo) i more (nemirne mase) i izvore voda!” (izvore istine)

8 Za njim je išao drugi anđeo, (poruka o odbacivanju nominalne crkve objavljena ranije tokom žetve a kasnije utjelovljena u 3 Svesku, DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE) govoreći: „Pade, pade Babilon (velika Nominalna crkva je odbačena) grad veliki, (Vladajuća institucija) bludnica koja je sve narode opila (da  uzimaju) vinom (lažne doktrine) pomame bluda svoga!” (njezinog nezakonitog saveza sa civilnim vlastima)

9 Za njima (za prethodnim dvjema porukama) je išao treći anđeo, (poruka upozorenja protiv udruživanja s papinstvom i Protestantskom federacijom objavljena ranije tokom žetve ali kasnije utjelovljena u 4 Svesku, BITKA OD HARMAGEDONA) koji je govorio jakim glasom: (velika objava) „Ako se ko pokloni zvijeri (papinstvu) i njenom liku (Svjetski Savez Crkava) i primi žig (označava karakteristike) na čelo (mentalni pristanak) ili na ruku, (podrškom ili suradnjom)

10 on će takođe piti vino Božjeg gnjeva (proročanska učenja o Božjoj osveti) koje je nerazvodnjeno (ili bez prilagođavanja – puna snaga) natočeno u čašu gnjeva njegovog, i biće (nominalni Kršćanin) uništen (kušan) vatrom i sumporom (destruktivni sudovi) pred svetim anđelima (svjedočit će mu Božji pravedni glasnici) i pred Jagnjetom. (svjedočit će mu krotki i ponizni)

11 I dim (sjećanje) mučenja (ispitivanja) njihova dizaće se u vjekove vjekova.(Na to će se osvrtati u svim budućim dobima) Ni danju ni noću (sve dok se) nemaju počinka (Ni u srcu ni u umu) oni koji se klanjaju zvijeri (papinstvu) i njenom liku, (Svjetski Savez Crkava) i svi koji primaju žig (oznaku) njenog imena. (papinske karakteristike)

12 Ovde je istrajnost (poticaj na strpljivu ustrajnost i vjeru) svetih, koji drže Božje zapovesti i vjeru Isusovu.”

13 I začuo sam (klasa Ivana) glas (objavu) s neba (mjesta duhovne kontrole) kako govori: (klasi Ivana) „Piši: (javno objavi – od 1878 pa nadalje) Srećni su (posvećeni) oni koji od sada umiru (doslovno umiru) u Gospodu. Da, govori Duh, neka počinu od svog rada, jer s njima idu (s onu stranu zastora) djela (kraljevska) njihova.”

14 I pogledao sam, (klasa Ivana) kad gle – bijeli oblak, (vrijeme nevolje) a na oblaku sjedi netko kao Sin čovečiji, sa zlatnom krunom (božanski autoritet sa svom vlašću na nebu i na zemlji) na glavi i oštrim srpom (poruka žetve kojoj je namjera sakupiti pravu pšenicu) u ruci. (moć da upravlja)

15 I jedan drugi anđeo (poruka Tri svijeta objavljena i promovirana od brata Russella) izašao je iz hrama (Prava Kristova Crkva) vičući na sav glas (velika poruka) onome (Gospodinu) koji sjedi na oblaku: (nadgleda vrijeme nevolje) „Zamahni srpom (istine žetve) svojim i žanji, (sakupljaj svece) jer je došao čas (hora, na žetvu se često ukazuje kao na čas) da se žanje, (sakupljanje pšenice) zrela je zemaljska (društvo) žetva!” (za sakupljanje pravih kršćana)

16 I onaj (Gospodin) koji sjedi na oblaku (nadgleda vrijeme nevolje) zamahnuo je srpom (objavio svoju poruku žetve) na zemlju (društvo) i zemlja je bila požnjevena. (prava pšenica bila je požnjevena)

17 Još jedan anđeo (poruka iz svih zapisa brata Russella) je izašao iz hrama na nebu. (božanska prisutnost gdje Bog prebiva u najuzvišenijem autoritetu) I on je imao oštar srp. (poruka suda istine žetve – ova naročita poruka je usmjerena prema lažnim vjerskim sistemima)

18 I još je jedan anđeo (poruka – ispravno razumijevanje Otkrivenja, napredno razumijevanje na temelju onog koje je dao br.Russell) izašao od oltara (gdje su žrtve progutane) i imao je vlast nad vatrom. (pokrenuo božanske sudove) On je povikao jakim glasom (velika objava) onome koji  je imao (vidi Ezek. 10:2-4 gdje čovjek s pisaćim priborom prima svoj drugi zadatak za kojeh mi vjerujemo da je drugo djelo poruke Brata Russella) oštar srp: (sadašnja poruka žetve) „Zamahni svojim oštrim srpom (emitiraj svoju sudsku poruku žetvene istine) i odsjeci grozdove zemaljske loze, (nusprozivodi tzv.kršćanstva s njegovim institucijama, časti, bogatstvom,društvenim položajem,  i izobiljem njegovog „kukolja“) jer je sazrelo njeno grožđe!” (bezakonje tzv.kršćanstva došlo je do svoje punine)

19 Anđeo (glasnik – brat Russell kroz svoje zapise) je zamahnuo srpom (emitirao sudsku istinu žetve) prema zemlji (društvo) i odsjekao zemaljsku lozu, (nusproizvodi lažnih vjerskih sistema društva) pa je zajedno s grožđem bacio u veliku vinsku presu (vrijeme nevolje) Božjeg gnjeva.

20 I grožđe u presi (konačno obilježje žetve zemaljske loze, 4 Svezak, str.18, odl.2)se gazilo (zgnječeno u vremenu nevolje) izvan grada (daleko preko granica bivšeg Kršćanstva) i krv (život) je potekla iz prese (bio iscjeđen iz nje) podigavši se konjima sve do uzda,(ispunjavajući proročko svjedočanstvo uzda konja)  na daljinu od hiljadu šesto stadija.

BILJEŠKE ZA 14 POGLAVLJE

 Redak 14

„Bijel oblak“ je prikazan kao „bijel Gospodinovom narodu zato što su oni iznad ovog vremena nevolje. Oni u svijetu ga vide kao zlokoban i taman i opasan. Također ovaj „oblak“ promiče Božju slavu zato što je doveden njegovim pravednim sudovima.

 Redak 18

Ovdje se pojavljuje jedna druga misao. Postoji samo „jedan srp“ na kojeg se ukazuje da je bio poslan po anđelu iz retka 17, da požanje zemaljsku lozu, međutim dva anđela sudjeluju u tom jednom djelu [redak 18, jedan iz žrtvenika s vlašću nad vatrom.] Veliki dio zapisa Brata Russella ovdje dolazi u igru zajedno sa dodatnim razumijevanjem ili pojašnjenjima Otkrivenja [žar sa žrtvenika]. Zapazi kombinaciju srpa i vatre sa žrtvenika. To pokazuje žetvu zemaljske loze isto tako kao i vatrene sudove.

 Redak 20

Sinajski manuskript daje udaljenost od 1200 stadija umjesto 1600 stadija kako to prevodi King James version. Premda je na tom mjestu Sinajski manuskript izlomljen, veća je vjerojatnost 1200 nego 1600 stadija.

Stadij je jedna desetina milje. Začudo nalazimo da je udaljenost između Bosre, gdje je naš Gospodin prikazan kako gazi tijesak (Iza. 63:1-6) i Jezreela, gdje je Izebela bila zbačena s prozora i izgažena pod nogama konja, 120 milja ili 1200 stadija.

To pokazuje kako su se ispunili i predslika i proročanstvo. Izebela je bila predslika lažne crkve i njena strašna smrt predočavala je smrt lažnih vjerskih sistema.

Gaženje tijeska koje je prorečeno [u Izaiji 63:1-6] je također ispunjeno sa jednakom točnošću. Stoga u ovoj slici imamo zorno prikazano potpuno uništenje Svijeta Kršćanstva koje je pokazano u Bibliji.

Leave a Reply