5 Poglavlje

PETO POGLAVLJE

Otkr.5:1-14

1I vidjeh: (klasa Ivana) na desnici (mjesto moći) Onoga koji sjedi na prijestolju (vladajući autoritet božanske vladavine) – knjiga, (svitak) iznutra (u nekoj mjeri razumljivo) i izvana (mjerom nerazumljivo) ispisana,(zapisan proročanski izvještaj)  zapečaćena sa sedam pečata! (nejasan dio bio je podijeljen u sedam dijelova, svaki dio trebao je biti otkriven kad dođe vrijeme)

2I vidjeh (klasa Ivana) snažna anđela (Zakon kojeg nitko od ljudi nije mogao držati) gdje iza glasa proglašuje: “Tko je dostojan otvoriti knjigu (svitke proročanskog izvještaja) i otpečatiti pečate (otkriti njihovo nejasno značenje kad dođe vrijeme da ih se razumije) njezine?”

3I nitko (niti jedan) – ni na nebu, ni na zemlji, (sadašnje društvo)ni pod zemljom – (nema u Sinajskom) nije mogao otvoriti knjige (nije bio ovlašten da razjasni nejasna značenja) i pogledati u nju. (nitko nije bio opravdan razumjeti je niti razjasniti)

4Briznem (klasa Ivana) u plač (gledajući unatrag retrospektivno s tugom) jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu (razjasniti i razumjeti) i pogledati u nju. (nitko nije bio opravdan da razumije ili razjasni)

 5A jedan od starješina (glasnogovornik kraljevskog svećenstva, naime apostol Pavao) reče: (klasi Ivana) “Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen (roditelj) Davidov, on će otvoriti knjigu (razjasniti nejasna proročanstva) i sedam pečata njezinih. (otkriti njihovo nejasno značenje kad dođe vrijeme da ih se razumije)*

6I vidjeh: (klasa Ivana) posred prijestolja (središnja figura božanske vladavine) i četiriju bića (živih stvorenja, četiri božja svojstva) i posred starješina (predodređenog kraljevskog svećenstva) stoji, kao zaklan, (koji je ostao poslušan sve do žrtvene smrti) Jaganjac (Onaj koji se ponizio) sa sedam rogova (sva moć) i sedam očiju, (sva mudrost) to jest sedam duhova Božjih, (sedam obećanja crkvama od Oca preko Sina) po svoj zemlji poslanih. (da na koncu stignu do svetaca pozvanih iz društva koji će biti pobjednici)

7On (Janje) pristupi (stekao još veće Božje pouzdanje) te iz desnice (od Božje moći ) Onoga koji sjedi na prijestolju (božanska vladavina) uzme knjigu. (primljeni proročanski izvještaj)

8A kad on (Janje) uze knjigu, (proročanski izvještaj) četiri bića (živa stvorenja, četiri božje osobine) i dvadeset i četiri starješine (predodređeno kraljevsko svećenstvo)padoše ničice pred Jaganjca. (iskazuju priznanje Poniznome) U svakoga bijahu (kraljevskog svećenstva) citre (Stari i Novi zavjet) i zlatne posudice (sredstva komunikacije) pune kada, (pjesama, psalama i duhovnih pjesama) to jest molitava svetačkih.

9Pjevaju oni pjesmu novu: (koju samo sveci mogu pjevati) “Dostojan si uzeti knjigu (proročanski izvještaj) i otvoriti pečate njezine (otkriti njeno nejasno značenje kad dođe vrijeme da ga se razumije) jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;

10učinio si ih (predodredio) Bogu našemu kraljevstvom i svećenicim i kraljevat će na (nad) zemlji.”

11I vidjeh,(klasa Ivana)  i začuh (oni) glas anđela mnogih (nebeskih vojski) uokolo prijestolja, (božanske vladavine) i bića (živih stvorenja, božanskih četiriju osobina) i starješina. (predodređenih redova kraljevskog svećenstva) Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. (To ukazuje da je jako mnogo nebeskih vojski)

12Klicahu iza glasa: (objava) “Dostojan je zaklani Jaganjac (krotki i ponizni) primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!”

13I začujem: (klasa Ivana) sve stvorenje, i na nebu, (koji su u duhovnoj vladavini) i na zemlji, (društvo) i pod zemljom, (nema U Sinajskom) i u moru (nemirne mase društva) – sve na njima i u njima (srce, duša , snaga, biće) govori: “Onomu koji sjedi na prijestolju (božanska vladavina) i Jaganjcu (krotkom i poniznom) blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!”

14I četiri bića (živa stvorenja, božja svojstva) ponavljahu: “Amen!”(neka bude tako)  A starješine (predodređeni redovi kraljevskog svećenstva) padnu ničice i poklone se. 

 

*BILJEŠKA

Otkr.5:5

„Lav koji je iz plemena Judina“ – Vidi 2. Svezak, VRIJEME JE BLIZU, str.86, vladavina Jude, proslavljenog Krista.

Čini se da apostol Pavao bolje od svih drugih ispunjava ulogu ovog jednog starješine koji je pokazao da je naš Gospodin bio dostojan razjasniti proročanstva. U Hebr.7:14 Pavao kaže, „Ta poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ne progovori ništa o svećeništvu.“

Pavao dalje svjedoči da je naš Gospodin bio svećenik uzvišenijeg reda, „koji to postade ne po zakonu tjelesne zapovijedi, nego po sili neprolazna života.“ (Hebr.7:16)

Da je naš Gospodin trebao biti onaj preko kojega će proročanstva biti razotkrivena ponovno je bilo utvrđeno po istom apostolu kada on kaže, „Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove.“ (Hebr.1:1,2)

Nije neuobičajeno da se na cijelu grupu ukazuje kao na jednog, ili da jedan pripadnik grupe zastupa cijelu grupu. Sasvim je prikladno da „jedan od starješina“ bude izdvojen da identificira Gospodinovu dostojnost.

Takav je obrazac koristio apostol Pavao govoreći, „Jer kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi toga jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist…A vi ste tijelo Kristovo, i udovi pojedinačno.“ (1.Kor.12.12,27)

Opet u 2.Kor.4:10 čitamo, „svagda umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.“Tako Pavao kao glasnogovornik Kraljevskog svećenstva govori za sve.

Leave a Reply